നിയാന് പിന്ബാല്

neon-pinball-logo
തുലു ബാസെഡ് ഉപ്പുന, നമ്മ ഊരുദകുലു മല്തിന ഗൊബ്ബു
To change language in the game:
Click "Settings" and then "Change language" and select "Tulu"

ഹിതവായിന ഗൊബ്ബു

ഇംടര് നെട് ബൊർചി

വിശ്രാംതമയ സംഗീത

സാംതിഡ് ഗൊബ്ബുലെ

അനേക വിശേഷ മണെലു

ബോനസ് ഗൊബ്ബുലു

രംഗ് രംഗ് ദ ചെംഡ് ലു

ബാല്യദ നെനപു

യെംക്ലെഡ പാതെർലെ

ഗൊബ്ബു ഇഷ്ട ആംഡെ? എംക്ലെഡ എംചിനാംഡല പനിയെരെ ഉംഡെ?